Prinsjesdag: de belangrijkste wijzigingen voor uw aangifte

22-09-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Prinsjesdag: de belangrijkste wijzigingen voor uw aangifte

Tijdens Prinsjesdag zijn er weer nieuwe belastingplannen bekend zijn gemaakt voor 2023. Del belangrijke wijzigingen zijn door Exact op een rijtje gezet die relevant zijn voor het opstellen van aangiften in je aangiftesoftware, onderverdeeld in regelgeving voor de inkomsten-, loon-, schenk-, en vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting (IB)

Box 3 aangepast
In het arrest van de Hoge Raad heeft de hoogste Nederlandse rechter beslist dat het huidige systeem van belastingheffing in box 3 met forfaitaire rendementen in strijd is met het Europese recht. Het systeem gaat er namelijk vanuit dat met meer vermogen automatisch een hoger rendement wordt behaald en hierover meer belasting moet worden betaald. Er wordt daarbij echter geen rekening gehouden met de keuze van de belastingplichtige hoe hij/zij zijn vermogen belegt waardoor de heffing niet in lijn is met de grondslag van de belastingwet. Naar verwachting wordt in 2026 een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van werkelijk rendement. Voor komend jaar, 2024 en 2025 gaat het kabinet het vermogen in box 3 via overbruggende wetgeving belasten, de zogenaamde spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen die dan nog steeds tegen een forfaitair tarief worden belast. Belangrijk verschil met de jaren 2017-2022 is dat de spaarvariant nu altijd leidend is en niet meer wordt vergeleken met de ‘oude’ berekening, de belasting in box 3 kan dus ook hoger uitvallen.

Box 2: introductie van twee schijven 24,5% en 31% in 2024
Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de aanpassingen in box 2 belangrijk. Aanmerkelijkbelanghouders (die meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap bezitten) krijgen met ingang van 2024 te maken met 2 schijven in box 2 waarmee de inkomsten uit hun belang worden belast (dit tarief is nu 26,9%). Een schijf van 24,5% (tot € 67.000) en een van 31% voor het bedrag daarboven. Daarnaast is het mogelijk dat het toptarief wordt verhoogd.

Budget EIA en MIA/Vamil verhoogd
Ondernemers die gebruikmaken van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor speciale subsidies: de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met deze milieu-investeringsaftrek kunnen ondernemers tot maximaal 36% van het investeringsbedrag aftrekken van hun winst. De budgetten voor deze regelingen worden de komende jaren stapsgewijs verhoogd. Het loont dus om dit goed voor je cliënten te monitoren, bijvoorbeeld op basis van je vorige aangiften.

Dotatie FOR vervalt
Op dit moment kunnen ondernemers van wie de winst wordt belast in de inkomstenbelasting gebruikmaken van een speciale fiscale faciliteit om te sparen voor de oude dag: de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). In de toekomst zal over deze fiscale reservebelasting worden betaald. Vanaf 2023 kan er niet meer gefaciliteerd worden opgebouwd voor de fiscale oudedagsreserve. Over een opgebouwde oudedagsreserve hoeft echter niet direct belasting te worden afgedragen.

Leegwaarderatio verhuurde woning verhoogd
De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning die wordt bepaald door de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning. In 2023 wordt dit percentage verhoogd. Dit betekent dat de waarde van de verhuurde woning in box 3 stijgt en de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen. De leegwaarderatio gaat voor het hoogste percentage uit de tabel naar 100%.

Middelingsregeling afgeschaft
De middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen. Te veel betaalde belasting kon op deze manier worden teruggekregen. Per 2023 wordt deze regeling echter afgeschaft. Dit is met name nadelig voor wisselende inkomens van meer dan € 69.398. Het laatste middelingstijdvak dat mogelijk wordt (volgens het coalitieakkoord), is 2022-2024.

Zelfstandigenaftrek verlaagd
De zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting wordt met ingang van 2023 tot en met 2027 (in drie stappen van € 1.280,- en één stap van € 1.270,- euro) afgebouwd van € 6.310,- naar € 900,-. De aftrek kan daarbij nog maar worden verrekend tegen maximaal 36,93% in plaats van de huidige 40%.
Loonbelasting (LB)

Elektrische auto
De bijtelling voor volledig elektrische auto’s verandert in 2023 niet en blijft 16%. Wat wel wijzigt, is de drempelwaarde. Deze gaat in 2023 van € 35.000,- naar € 30.000,-. Dit betekent dat voor het deel van de cataloguswaarde dat boven dit bedrag ligt, 22% bijtelling geldt.

Reiskostenvergoeding verhoogd
De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan hun personeel kunnen betalen wanneer zij met eigen vervoer naar en van het werk reizen, gaat vanaf 2023 eindelijk omhoog. De reiskostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2023 0,21 eurocent per kilometer en zal per 1 januari 2024 verder stijgen naar 0,23 eurocent.

Schenkbelasting: jubelton eigen woning afgeschaft
De jubelton, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking die je kan doen voor de aankoop van een eigen woning, wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor kinderen al verlaagd naar € 28.947,-.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Lage Vpb-tarief over max € 200.000,-
Volgend jaar gaan Bv’s en andere rechtspersonen die meer dan € 200.000,- winst behalen meer vennootschapsbelasting betalen. Het mkb-tarief (de eerste schijf in de Vpb van 15%) geldt namelijk vanaf 1 januari voor de eerste € 200.000,- in plaats van voor de eerste € 395.000,- zoals afgelopen jaar het geval was. Ook rechtspersonen met een winst tot € 200.000,- gaan meer vennootschapsbelasting betalen omdat het lage tarief in 2023 wordt verhoogd van 15% naar 19%.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Om te voorkomen dat steeds meer grootaandeelhouders bij de eigen onderneming geld lenen zonder daar belasting over te betalen, komt het kabinet met een nieuwe wet: ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap’ (oftewel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’). Door deze wet krijgen aanmerkelijkbelanghouders te maken met een heffing als de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 700.000,- bedragen.

“Het zijn economisch gezien roerige tijden voor het bedrijfsleven, en voor het midden- en klein bedrijf in het bijzonder, denk aan uitdagingen met inflatie, grondstoftekorten en een lage personeelsbezetting. Daarbij staan er weer behoorlijk wat belastingwijzigingen op de planning in 2023. Bij Exact vinden we het belangrijk om onze klanten hierin mee te nemen en hen te ontzorgen van administratieve lasten door zoveel mogelijk te automatiseren. Aandacht voor de nieuwe regelingen is belangrijk, want mogelijk is er komend najaar al actie nodig. We adviseren dan ook om goed voor te bereiden op de komende aangiften”, aldus, Tom de Kleijn, Product Manager bij Exact.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel, MKB